Družbena odgovornost TBP d.d.

NA PODLAGI TOČKE 5.1.1.1 IATF 16949:2016

Navedeno v tej točki velja za vse zaposlene v TBP (redno zaposlene, delavce ki svoje delo opravljajo preko agencije za posredovanje delovne sile, delavce preko javnih del, dijake in študente na praktičnem usposabljanju pri delu ali drugem delu, preko centra za socialna delo in vse, ki delo v TBP opravljajo na kakršnikoli drugi podlagi).

 

1.) Protikorupcijska politika družbe TBP

Družba TBP v okvirju svojega poslovanja in delovanja z uvedbo protikorupcijske politike sledi mednarodnim trendom in dobri poslovni praksi, hkrati pa smiselno spoštuje zakonodajo ter določila novega mednarodnega standarda IATF 16949:2016. Naša politika je vodenje celotnega poslovanja na pošten in etičen način. Do podkupovanja in korupcije zavzemamo pristop nične tolerance. Naša obveza je, da pri vseh naših podjetniških poslih in razmerjih ravnamo profesionalno, pravično in pošteno, kjer koli delujemo, ter izvajamo in uveljavljamo učinkovit sistem preprečevanja podkupovanja.

Prepovedano za vse osebe, ki opravljajo delo v družbi TBP je tako neposredno ali posredno zase ali za koga drugega zahtevati ali sprejeti nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah svojih delovnih obveznosti in pristojnosti opravil dejanje, ki ga ne bi smel opraviti, ali da ne bi opravil dejanja, ki bi ga moral ali smel opraviti ali kako drugače zlorabiti svoj položaj. Prav tako je prepovedana vsaka kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Prepovedano je tudi kakršnokoli sodelovanje pri takšnem postopanju.

Navedeno je tako načeloma konkretizirano v prepovedi neposrednega ali posrednega dajanja, ponujanja ali sprejemanja: podkupnin; daril in pogostitev; ter prispevkov za politiko, dobrodelne namene ali nedovoljene koristi pod krinko kakšnega drugega posla (donacije, sponzorstva, ipd.) za katere bi pričakovali kakršnokoli nedovoljeno premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali prednost.

Izjemoma se med poslovnimi partnerji dovoli sprejemanje in dajanje t.i. priložnostnih poslovnih daril, katera ne presegajo vrednosti 25 EUR in niso izplačana v denarju oziroma ne predstavljajo kakšne ugodnosti, ki presega vrednost 100 EUR; hkrati pa se v zameno ne pričakuje kakršnokoli ravnanje, korist ali zaveza ter ne vpliva na poslovne odločitve.

Upoštevati pa je potrebno tudi, da je praksa dajanja poslovnih daril v vsaki državi in regiji drugačna, ob tem pa presoditi, ali sta darilo, pogostitev ali kakšna druga ugodnost v vseh okoliščinah smiselna in upravičena. Vedno je treba presojati, ali je darilo dano z določenim namenom. V kolikor ni primerno odkloniti ponudbe darila, ki presega prej omenjeno vrednost, ga lahko sprejmemo pod pogojem, da ga nato prijavimo nadrejenemu in podarimo v dobrodelne namene oziroma razstavimo v prostorih družbe.

 

2.) Kodeks obnašanja zaposlenih

Obnašanje zaposlenih odraža podobo, uspeh in ugled podjetja v javnosti, zato upoštevamo osnovna pravila poslovnega bontona. Navedeno je v TBP nedvomno nematerialna vrednost družbe in predstavlja vrednostno oceno ljudi o primernem ravnanju podjetja, njihove izkušnje z njim ter sprejeta sporočila o podjetju. Zaposleni v podjetju pri opravljanju nalog s svojim delom in vedenjem krepimo ugled podjetja, ravnaje v skladu s smernicami za ohranjanje pozitivnega ugleda podjetja pa je naloga in odgovornost vsakega zaposlenega. Tako vodstvo družbe kot tudi njeni zaposleni si prizadevamo, da najdemo ravnovesje med ravnanji in obnašanjem zaposlenih na eni strani ter zadovoljevanju pričakovanj kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolja na drugi saj se le tako lahko gradi in vzdržuje ugled podjetja.

Ker že samo delovno okolje neposredno vpliva na ugled podjetja v poslovnem in družbenem okolju smo primarno sami dolžni zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev; v okvirju tega pa se je vsak posameznik dolžan v odnosu do dela ter v interakciji do drugih obnašati vsaj po osnovnem bontonu in nepisanih pravilih medčloveških odnosov. Ne dopuščamo konfliktnega komuniciranja med zaposlenimi, obenem pa se obenem zavedamo, da so manjši spori in konflikti med sodelavci na delovnem mestu vedno lahko prisotni in so del medsebojnih odnosov v kolektivu a skladno notranjimi pravili družbe je potrebno na konflikt ustrezno reagirati z namenom, da se le-ta odpravi. Pri medsebojnem komuniciranju spoštujemo vrednote TBP in vrednote zaposlenih vodimo odprto in dobronamerno komunikacijo, znamo poslušati in se spoštljivo odzivamo tako na pozitivne kot negativne informacije.

Tako se kot temeljna pravila obnašanja na delovnem mestu in v odnosu do dela razumejo predvsem: točnost prihoda na delovno mesto; vsak prihod in odhod iz delovnega mesta evidentiramo na predpisan način; v primeru zamude ali odsotnosti obvestimo nadrejenega in sporočimo razlog zamujanja ali odsotnosti; pravilno uporabljamo in vzdržujemo delovna sredstva in delovno okolje; ne uporabljamo kletvic, žaljivk in visokih tonov ter ne komuniciramo tako, da bi koga prizadeli ali poniževali; v podjetju in zunaj njega ne govorimo neprimerno o sodelavcih; alkohola in drugih psihoaktivnih snovi ne prinašamo in ne uživamo na delovnem mestu; zunaj podjetja ne govorimo o zadevah, za katere nismo pooblaščeni in podobno. Kršitve in sankcioniranje le-teh podrobneje urejajo notranji akti družbe. Prav tako stremimo k temu, da se zaposleni v medsebojni interakciji med seboj prijazno pozdravljamo; se tikamo le, če se s tem strinjajo; pri vstopih v pisarno sodelavcev, predhodno potrkamo; če ob vstopu v pisarno sodelavec telefonira, se umaknemo iz prostora in vstopimo le, če nam sodelavec nakaže, da lahko vstopimo; se medsebojno vedemo olikano in spoštljivo; ipd.

Pri ravnanju »navzven«, torej ob stikih s strankami, dobavitelji in ostalimi tretjimi osebami spoštujemo načela poslovnega komuniciranja. Tako imamo vedno spoštljiv odnos do strank in upoštevamo njihov različni način komuniciranja; vsako reklamacijo razumemo kot priložnost za lastne izboljšave; na sestanke in srečanja se pripravimo in sodelujemo v razpravi; na javne nastope, kjer sodelujemo, se dobro pripravimo; na srečanjih se spoštljivo vedemo in ne uporabljamo neprimernih komentarjev; v družabnih omrežjih ne širimo neresnic in nestrpnosti, spoštujemo pravice posameznikov. Tudi v odnosu do javnosti in medijev le-tem zagotavljamo jasne, točne in pravočasne informacije o svojem delovanju, medije pa podpiramo v njihovi vlogi objektivnega poročanja in pravice do informiranosti, zato z njimi skrbno gradimo odgovorne, načrtovane in proaktivne odnose, ki prispevajo k zadovoljevanju potreb zainteresirane javnosti po informacijah; pri odnosu z njimi pa upoštevamo dogovorjena interna pravila komunikacije. V sodelovanju zaposlenih v razmerju do predstavnikov javnih institucij, pravosodnih organov, organov javnega reda in miru, uradnih oseb in nadzornih organov z inšpekcijskimi pooblastili pri katerem koli drugem organu javne uprave zahtevamo polno spoštovanje ustreznih zakonskih določil in največjo možno razpoložljivost ter sodelovanje zaposlenih v razmerju do teh predstavnikov.

Postopki notranjega in zunanjega področnega komuniciranja ter pooblastila za dajanje informacij so podrobneje urejeni v točki 5.5.3. sprejetega Poslovnika kakovosti.

Ta kodeks ne daje odgovorov na vsa vprašanja. Poznati je potrebno tudi vsebino internih aktov in zakonodaje ter jih pri delu spoštovati. Zavedati se moramo, da lahko kršitve ali opustitve pravil kodeksa pomenijo tudi kršitev internih predpisov ali zakonodaje in povzročijo disciplinsko ter odškodninsko ali celo kazensko odgovornost posameznika.

3.) Ravnanje v primeru etične eskalacije

V družbi TBP je omogočeno vsakomur, ki pri svojem delu zazna kršitev zakonodaje ali internih predpisov družbe, pogodbenih in/ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja oziroma se pojavi sum, da bi kršitev lahko bila storjena, da predstavniku delodajalca oziroma od njega pooblaščeni osebi poda prijavo. Prijava se načeloma lahko poda v kadrovsko-pravni službi, nadrejenim osebam oziroma upravi družbe. V kolikor prijava ni bila podana oziroma posredovana v vednost kadrovsko-pravni službi, jo prejemnik naslovi na kadrovsko-pravno službo, ki nato vodi nadaljnji postopek; razen v primeru, ko se podana prijava nanaša na same zaposlene v kadrovsko-pravni službi – v tem primeru jo obravnava glavni direktor družbe.

Kadrovsko-pravna služba, po presoji okoliščin kršitve oziroma na zahtevo prijavitelja presodi, ali je v konkretnem primeru smiselno zagotavljati anonimnost prijavitelja, da le-ta ne bi bil izpostavljen negativnim in neželenim posledicam podane prijave. Prav tako se obravnavajo tudi prijave, katere so podane anonimno, v kolikor iz prijave ne izhaja očitna neutemeljenost le-te. V primeru, da se zaznana prijavljena kršitev izkaže za utemeljeno, se zoper kršitelja v skladu z zakonodajo in internimi predpisi po presoji vseh relevantnih dejstev ustrezno ukrepa – bodisi z uvedbo disciplinskega postopka, izdaje opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, uvedbe postopka izredne ali redne odpovedi, zahtevanja odškodninske odgovornosti oziroma izbire blažjega neformalnega ukrepa. V kolikor bi zaznana kršitev vsebovala znake kaznivega dejanja oziroma druge elemente, kateri zahtevajo podajo prijave javnim institucijam, pravosodnim organom, organom javnega reda in miru, uradnim osebam in nadzornim organom z inšpekcijskimi pooblastili pa se zadeva le-tem nemudoma posreduje ter se z njimi polno sodeluje.

V primeru, da se podana prijava izkaže za neutemeljeno pa družba zagotavlja, da prijavitelj ni sankcioniran oziroma ni deležen ostalih negativnih posledic, če je prijavo podal v dobri veri ali je določeno kršitev v praksi napačno zaznal.

 

TBP-druzbena-odgovornost

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

Več

Potrditev